B e z i r k  05  S t e y r

S T O C K S P O R T

Starterliste BM Mixed - Sommer 2019

1.

ATSV Neuzeug Stocksport

2.

TSU Steyr

3.

SV Garsten Stocksport 1

4.

SV Garsten Stocksport 2

5.

SV Hintstein

6.

ASK Stocksport St. Valentin 1

7.

ASK Stocksport St. Valentin 2

8.

ESV ASKÖ St. Valentin 1

9.

ESV ASKÖ St. Valentin 2